Statuten

2024 02 09 Stembriefje ALV
Word – 14,3 KB 41 downloads

 

2023C18224/SB

ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

Wijkvereniging Hazepolder

 

CONCEPT     d.d. 20-03-2024

 

Op * tweeduizend vierentwintig, verschenen voor mij, mr. Arlette Louise Cabenda, notaris te Purmerend:

 1. *
 2. *

die ten deze handelen in hun hoedanigheid van bestuurders (in hun functies van * respectievelijk *) van – en als zodanig ingevolge het bepaalde in artikel * van de haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende – de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Wijkvereniging Hazepolder, met statutaire zetel te Purmerend, kantoorhoudende aan de Abraham Kuyperstraat 1 te 1441 JZ Purmerend en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40.624.447., hierna ook te noemen "Vereniging".

INLEIDING

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf als volgt:

 1. De Vereniging is opgericht bij akte op twaalf juni negentienhonderd vierenzeventig verleden voor mr. J.A. Schlette, destijds notaris te Purmerend.
 2. De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte op negenentwintig december negentienhonderd negenennegentig voor mij, notaris, verleden. Sedertdien zijn de statuten niet meer gewijzigd.
 3. In de op * te Purmerend gehouden algemene ledenvergadering van de Vereniging is besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. Van het verhandelde in deze vergadering blijkt uit de aan deze akte gehechte Notulen (BIJLAGE 1).

ALGEHELE  STATUTENWIJZIGING

Alsnu verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de Vereniging te wijzigen en met ingang van heden geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- Algemene Vergadering:

 het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;

- Bestuur:  

 het Bestuur van de Vereniging;

- Schriftelijk:         

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheidkan worden vastgesteld;

- Statuten:

 de statuten van de Vereniging;

- Vereniging:

  de rechtspersoon waarop de statuten betrekking hebben: Wijkvereniging De Hazepolder.

Artikel 2 Naam – Zetel – Duur

 1. De Vereniging draagt de naam: Wijkvereniging De Hazepolder.
 2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Purmerend.
 3. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Doel - Verwezenlijking

 1. De Vereniging heeft ten doel het behulpzaam zijn en ondersteunen van alle bewoners van de wijk “Hazepolder” te Purmerend en van alle leden en donateurs van de Vereniging, bij het vormgeven van hun onderlinge relaties en betrokkenheid binnen hun woonomgeving in de wijk “Hazepolder” te Purmerend.
 2. De Vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het opbouwen en in stand houden van een organisatie;
  2. het beheren en exploiteren van een gebouw dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimten in Purmerend voor activiteiten op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, creatief en cultureel gebied, van/door/voor:

              -- alle bewoners van de wijk “Hazepolder” te Purmerend;

              -- alle leden en donateurs van de Vereniging

              -- alle andere geïnteresseerde en betrokken particulieren.

       c. het organiseren van bijeenkomsten, het verstrekken van informatie, het deelnemen aan overleg, het voeren van acties en het opkomen voor de belangen van de bij haar              aangesloten leden;

      d. het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners van de wijk “Hazepolder” te Purmerend bij het beleid en beheer van die wijk door het bevorderen van het tot stand         komen van bewonerscommissies en werkgroepen;

      e. het onderhouden van een goed overleg met lokale en overheidsinstanties over onderwerpen van beleid en beheer die voor de bewoners van de wijk

   “Hazepolder” te Purmerend van wezenlijk belang – kunnen - zijn; alsmede het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt            dan wel bevorderlijk kan zijn voor de verwezenlijking van het doel der Vereniging, alles in de ruimste zin des woords.

 1. De Vereniging heeft géén winstoogmerk.

Artikel 4 Leden

 1. Leden van de vereniging zijn zij, die woonachtig zijn in de wijk Hazepolder te Purmerend of zij die in voornoemde wijk hebben gewoond en/of familie hebben wonen en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Degene, die als lid wenst te worden toegelaten, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. Minderjarigen dienen daarbij de schriftelijke toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger over te leggen.
 3. Minderjarigen kunnen alléén als lid worden toegelaten indien tenminste één van de ouders/verzorgers eveneens lid is van de vereniging.
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en (email)adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5 Donateurs

 1. Donateurs zijn zij, die de vereniging met ten minste het door het bestuur vast te stellen minimumbedrag per jaar steunen.
 2. Donateurs hebben recht tot deelname aan de activiteiten van de vereniging, doch hebben geen stemrecht.
 3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels voor donateurs worden gesteld.

Artikel 6 Toelating en verplichtingen

 1. Het Bestuur beslist over de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating kan de Algemene Vergadering alsnog besluiten tot toelating.
 3. De leden zijn verplicht:
  1. het doel van de Vereniging zoveel mogelijk te bevorderen;
  2. de Statuten en reglementen van de Vereniging, en ook de besluiten van het Bestuur, de Algemene Vergadering of een ander orgaan van de Vereniging na te leven.
 4. Leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen, waarvan de hoogte ieder jaar wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
 6. Het Bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot betalen van contributie verlenen.
 7. Behalve de in deze Statuten vermelde verplichtingen kunnen door de Vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering.

Artikel 7 

Einde van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de Vereniging;

d. door ontzetting uit het lidmaatschap en wel op de datum, dat het besluit daartoe onherroepelijk wordt.

2. Opzegging namens de Vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de Statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer van de Vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3.Opzegging namens de Vereniging geschiedt schriftelijk door het Bestuur.

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slecht schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met in achtneming van een    opzegtermijn van vier weken.

     Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd als van de Vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

5. Een opzegging in strijd met bepaalde in lid 4 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

     Als daarover in de voorschriften en/of reglementen van de Vereniging niet anders is bepaald duurt het lidmaatschap voort tot het einde van het lopende verenigingsjaar. 

6.Door opzegging van het lidmaatschap kan een lid niet een besluit te zijnen opzichte uitsluiten waarbij de geldelijke verplichtingen van de leden zijn verzwaard.

7.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door het Bestuur.

8.Leden kunnen door het Bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet:

a. wegens overtreding van de Statuten of de reglementen van de Vereniging;

b. wegens handelen in strijd met enig besluit van de Algemene Vergadering of het Bestuur mits zodanig besluit ter kennis is gebracht van de leden of van het betreffende lid in het bijzonder;

c. wegens het handelen in strijd met het doel en/of de belangen van de Vereniging;

d. wegens het onredelijk benadelen van de Vereniging.

9. Het Bestuur besluit over een ontzetting van een lid uit het lidmaatschap:

a.uit eigen initiatief;

b. op Schriftelijk verzoek van tenminste drie vierden van het aantal leden.

10.Ten spoedigste nadat ontzetting is besloten geeft het Bestuur het betrokken lid Schriftelijk hiervan kennis, met opgave van redenen.

11.De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering, die tijdens haar eerstvolgende vergadering over het beroep beslist.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

De Algemene Vergadering kan slechts het bestuursbesluit tot ontzetting uit het lidmaatschap herroepen door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 8 Geldmiddelen en Contributie 

1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit een jaarlijkse door de Algemene Vergadering vast te stellen bijdrage, die de leden verplicht zijn te voldoen op de wijze als door        de penningmeester wordt aangegeven.

2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

3. De geldmiddelen bestaan voorts uit:

a. opbrengsten van de door de Vereniging georganiseerde activiteiten en acties;

b. verkrijging op grond van erfrecht of schenkin;

c. subsidies;

d. andere inkomsten.

ARTIKEL 9 Bestuur 

 1. Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal bestuursleden van tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen.

     Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, vastgesteld door de Algemene Vergadering.

 1. Bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de leden van de Vereniging. Bij benoeming zal worden getracht om de bestuursleden zoveel mogelijk een afspiegeling te laten vormen van de bevolking van de wijk Hazepolder te Purmerend.
 2. Bestuursleden dienen éénentwintig (21) jaar of ouder te zijn.
 3. Per gezin, huishouding of samenlevingsverband kan slechts één persoon tot bestuurslid worden benoemd.

Artikel 10 Einde lidmaatschap Bestuur - Periodiek aftreden - Schorsing 

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer deze voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het totaal aantal leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
 2. Is niet de helft van de leden aanwezig/vertegenwoordigd, dan wordt ten minste acht dagen daarna en ten hoogste vijftien dagen daarna een tweede vergadering gehouden waarin dan over het voorstel tot schorsing of ontslag zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na benoeming af, volgens een door het Bestuur op te stellen rooster. De aftredende is onbeperkt herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn of haar voorganger.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt behalve door ontslag en periodiek aftreden tevens door:
  1. overlijden;
  2. door onder curatele stelling van een bestuurslid;
  3. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
  4. door bedanken.

Artikel 11  Functies in het Bestuur - Besluitvorming van het Bestuur 

1. a. Binnen het Bestuur bestaan in ieder geval de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

    b. De Voorzitter wordt rechtstreeks door de Algemene Vergadering in functie gekozen en benoemd.

    c. Het Bestuur kiest uit zijn midden een Secretaris en een Penningmeester.

        De andere functies worden door het Bestuur onderling verdeeld. 

    d. Een Bestuurder kan meer dan één functie bekleden.

    e. Het Bestuur kan uit zijn midden voor iedere functionaris een vervanger aanwijzen.

2. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

3. Besluiten van het Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen Bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

5. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Ondertekening kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

6. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende Bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

7. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels over (elektronische) bestuursvergaderingen en bestuursbesluitvorming worden gegeven. 

Artikel 12  Taak van het Bestuur – Vertegenwoordiging - Vergoeding 

 1. Met uitzondering van de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging. Het Bestuur verdeelt onderling de verschillende werkzaamheden.
 2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
 3. Als het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.
 4. a. In geval van een ontstentenis of belet van één of meer bestuurder(s) is (zijn) de overblijvende bestuurders met het gehele Bestuur belast.

     b .In geval van ontstentenis of belet van álle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene        Vergadering steeds moet zijn aangewezen.

     c. Onder belet wordt in deze Statuten in ieder geval verstaan de omstandigheden dat:

         i de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken;

        ii de bestuurder is geschorst;

5. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uit te laten voeren, door hem benoemde commissies.

6. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering - bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkrijgen, vervreemden of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen.

7. Het Bestuur behoeft tevens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot:

     a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen tot een zodanig bedrag of een zodanige waarde te boven gaande als nader bij huishoudelijk              reglement zal worden vastgesteld, zulks onverminderd onder b bepaalde. 

     b.  i het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vereniging een bankkrediet wordt verleend;

         ii het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de Vereniging verleend    bankkrediet;                   

       iii het aangaan van dadingen;

      iv het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.

 1. Op het ontbreken van de hiervoor in lid 6 en 7 bedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 3 en 4 wordt de Vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur.
  1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee Bestuursleden tezamen.
  2. Het Bestuur kan, met inachtneming van het voorgaande en binnen de grens van haar bevoegdheden, één of meer van haar leden Schriftelijk machtigen om namens het Bestuur, één van de Bestuursleden of de Vereniging op te treden, binnen de in die machtiging nauwkeurig omschreven grenzen.
  3. Voor het beschikken over bedragen van bank- en girosaldi en de ontvangst van kasgelden is de handtekening van de penningmeester voldoende, mits deze bedragen niet hoger zijn dan jaarlijks door de Algemene Vergadering is vastgesteld.

Artikel 13 Bestuursverslag - Rekening en verantwoording 

 1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 
 1. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (de “Jaarvergadering”) - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering - een Bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid in het voorgaande Verenigingsjaar.
 2. Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ( de “Jaarrekening”) ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.
  1. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  2. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.
 3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur (de “Kascontrolecommissie”).
  1. De Kascontrolecommissie onderzoekt de hiervoor in lid 4 omschreven stukken en brengt de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  2. Het Bestuur is verplicht de Kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken,bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
  3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de Kascontrolecommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
  4. De last van de Kascontrolecommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.
 4. Het Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 7 van dit artikel bepaalde.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 14 Algemene Vergadering - Jaarvergadering

 1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle leden en is het hoogste orgaan van de Vereniging.

     Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

 1. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het Verenigingsjaar (behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de Algemene Vergadering), wordt in ieder geval een Algemene Vergadering

(de “Jaarvergadering”) gehouden. In deze Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het Bestuursverslag van het voorgaande Verenigingsjaar;

b. de Jaarrekening over het voorgaande Verenigingsjaar;

c. het verslag van de Kascontrolecommissie over die Jaarrekening;

d. benoeming van een nieuwe Kascontrolecommissie voor het volgende Verenigingsjaar;

e. voorziening in eventuele vacatures;

f. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.

3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is.

4. a. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de Algemene     Vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.

     b. Als aan het verzoek niet binnen twee (2) weken gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept of door middel van het plaatsen van een advertentie in een in de plaats van vestiging veel gelezen blad of in het eventuele verenigingsorgaan. 

5. Een Algemene Vergadering kan ook elektronisch worden gehouden, mits de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het communicatiemiddel (zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke) bij de oproeping worden bekendgemaakt en voorts met zoveel mogelijke toepassing van de bepalingen in deze statuten omtrent het houden van een Algemene Vergadering. De handleiding van een ‘online’ Algemene Vergadering kan verder worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging. Artikel 15

Toegang en stemrecht

1. a. Alle meerderjarige leden, functionarissen en donateurs hebben toegang tot de Algemene Vergadering.

    b.Tevens hebben toegang tot de Algemene Vergadering zij die door de Vereniging daartoe zijn uitgenodigd.

    c. Toegang tot een Algemene Vergadering hebben geschorste leden en geschorste bestuurders, uitsluitend indien het bepaalde in artikel 7 lid 11 van toepassing is.

2. Ieder meerderjarig lid (dat niet is geschorst) heeft één stem.

     Een minderjarig lid heeft géén stemrecht.

     Donateurs hebben géén stemrecht.

3. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden.

4. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits

    i   de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt

    ii  het lid kan worden geïdentificeerd

    iii het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering

    iv indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan dan deelnemen aan de beraadslagingen.

5. Als het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.

 Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht. 

Artikel 16 Voorzitterschap – Notulen

1. a. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

    b. Ontbreken de voorzitter of zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op.

    c. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

    d.Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aangewezen persoon.

2. a. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.

    b. Ondertekening kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

    c. Deze notulen worden aan de leden verstrekt.

3. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17 Besluitvorming van de Algemene Vergadering

 1. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet
 2. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in lid 2 bedoeld oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de

meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 Stemmen die overeenkomstig artikel 15 lid 5 vóór de Algemene Vergadering elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de nieuwe stemming. 

4. a. Als bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede    stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.

    b.Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

     c. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij die voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

    d. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

    e. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

5. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

6. a. Alle stemmingen geschieden mondeling.

    b. De voorzitter kan bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht.

    c. Als het een verkiezing van personen betreft, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht.

   d. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten

   e. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de vereniging.

8. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging – ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift over het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 18 Bijeenroeping Algemene Vergadering

 1. Een Algemene Vergadering wordt Schriftelijk bijeengeroepen namens het Bestuur door de Secretaris op een termijn van ten minste zeven (7) dagen, onverminderd het bepaalde in artikel 14.
 2. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen emailadressen, mits voor het gebruik daarvan goedkeuring is verstrekt) van de leden en andere vergadergerechtigden, zoals opgenomen in het daartoe aangehouden register van de Vereniging.
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, en worden de relevante stukken bijgevoegd.

Artikel 19 Wijziging van de Statuten

 1. Wijziging van de Statuten van de Vereniging kan slechts plaatsvinden door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in deze vergadering wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 7.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot Statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering het ontwerp van het voorstel tot Statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt het hiervoor bedoelde ontwerp gevoegd bij de Schriftelijk uitnodiging voor deze Algemene Vergadering.
 3. a. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen in een Algemene Vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig     en/of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

     b .is niet het vereiste aantal leden aanwezig en/of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier (4) weken na de eerste vergadering, waarin kan worden besloten over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder Bestuurslid bevoegd.

Artikel 20 Ontbinding

 1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in artikel 19 sub 1 en 3 is alsdan van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit geschiedt na ontbinding de vereffening door het Bestuur. Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
 3. a. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. b.

     b. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel in evenredigheid met het aantal jaren lidmaatschap. 

     c. Leden zijn nimmer aansprakelijk voor een eventueel nadelig saldo.

     d. In haar besluit tot ontbinding kan de Algemene Vergadering ook een andere bestemming aan een eventueel batig saldo geven.

4. De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de Vereniging is ingeschreven.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de Wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 21 Reglementen

 1. Het Bestuur stelt in ieder geval een Huishoudelijk Reglement vast.
 2. Het Bestuur kan voorts – ter nadere uitwerking van deze Statuten dan wel van het Huishoudelijk Reglement – andere reglementen vaststellen, wijzigen en/of intrekken.
 3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de Wet en/of deze Statuten.
 4. Het Bestuur behoeft voor de vaststelling, wijziging en/of intrekking van een reglement de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. Op besluitvorming te dezer zake is het bepaalde in artikel 19 zoveel mogelijk van

Artikel 22 Commissies / Werkgroepen

1. a. Het Bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid, tijdelijk dan wel permanent, bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies dan wel om zich door commissies te doen adviseren. De leden van een commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur, dat eveneens de taken en bevoegdheden van deze commissie vastlegt in een reglement, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.

    b. Van het instellen van een commissie, het benoemen van commissieleden en het vaststellen van taken en bevoegdheden doet het Bestuur mededeling aan de leden van de Vereniging.

2. a. De Algemene Vergadering kan besluiten tot het instellen van werkgroepen.

        Bij het besluit tot instelling van een werkgroep wordt aangegeven wat het doel van die werkgroep is.

     b. Een werkgroep stelt jaarlijks een lijst met activiteiten voor het volgende verenigingsjaar vast en doet beknopt Schriftelijk verslag van de activiteiten in het afgelopen     verenigingsjaar. Beide worden bekend gemaakt aan de Algemene Vergadering.

    c. De taken en bevoegdheden van de werkgroep worden vastgelegd in een reglement, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.

Artikel 23 Slotbepalingen

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet, de Statuten en/of een Reglement aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

VOLMACHT

Van de volmacht aan de comparanten blijkt uit de hiervoor genoemde en aan deze akte gehechte Notulen; van het bestaan van die volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

IDENTITEIT 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partij is door mij, notaris, voor zover nodig aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE 

is verleden te Purmerend op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijste stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.